VANNA(TM) SNOW GARDEN MUM PP20231

Chrysanthemum 'Yovanna'

White daisy.

USDA Z6 - Cold Hardy to 0 to -10(F)
USDA Z6 - Cold Hardy to 0 to -10(F)
Sun
Sun